Общи условия за ползване

БИГ СЕЙЛС ООД
ЕИК 207123242 
гр. Асеновград, 4230

Въведение

Настоящото споразумение съдържа пълните Общи условия, които се отнасят до Вас, когато използвате https://bigsales.bg Вие се съгласявате да се обвържете с неговите изисквания за ползване. Настоящото споразумение описва и обхваща цялото споразумение между нас и Вас, и замества всички предишни или едновременни споразумения, декларации, гаранции и разбирания по отношение на сайта и неговото съдържание, предвидени от или чрез https://bigsales.bg , както и предмета на това споразумение.


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАГАЗИНЪТ

Чл. 3. https://bigsales.bg e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://bigsales.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електрония магазин стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Магазина и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на https://bigsales.bgдостъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Търговеца;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електрония магазин, съгласно поддържаните от Магазина начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от Търговеца;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Търговеца в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.
(1) Ползвателите 
сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Търговеца чрез интерфейса на Електрония магазин, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://techtools.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН  

Чл. 7(1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, след което между Ползвателя  и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

(7) При регистрация Ползвателят на сайта гарантира, че не пренася „червеи” или вируси, или какъвто и да било код с деструктивна натура.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адресДоставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Чл.9. На Ползвателя се забранява да:
(1)  публикува невярна, неточна, подвеждаща, или с клеветническо съдържание информация

(2) предприема всякакви действия, които могат да повредят системата за рейтинг

(3) публикува спам коментари в секцията коментар на продуктите.

Гаранция

Гаранцията на продуктите е в срок от 24 месеца, която тече от  датата на взимане на пратката, а нейната валидност  се проследява по номера на пратката, с който тя пътува. КЛИЕНТА трябва да пази единствено бележката от еконт, където фигурира: номер на пратка, адрес за връщане и телефон за връзка с нас. В случай на повреда продукта се изпраща обратно,за ремонт или замяна, на същия адрес, като транспотните разходите са за сметка на КЛИЕНТА.

Гаранционно обслужване

bigsales.com отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – „ЗПЦСЦУПС“ („Законова гаранция“). Търговецът отговаря съгласно Законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС – всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност („Потребител“).

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца (продавача) или производителя (гарант)към потребителя, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта; 

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от www.bigsales.com лице или сервизен център; 

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта; 

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта; 

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. 

Продуктите и услугите, посочени в този Онлайн магазин, са ограничени само до посочените в Онлайн магазина Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на  megamaistor.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Онлайн магазин, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

Връщане/Замяна

Вече имате възможност да пазарувате без риск. Закупувайки стока от нашият онлайн магазин https://bigsales.bg/ в случай, че не сте удовлетворени от изборът си имате право в рамките на
14-дневен срок да се откажете от покупката без да е нужно да посочвате причина.

Право на връщане имат само физическите лица.

Условия за връщане:

  • Артикулът да няма следи от употреба.
  • Артикулът не трябва да бъде с нарушена фабрична опаковка.
  • Артикулът трябва да се върне с висчки предпазни фолиа,
    документи и аксесоари, които го придружават.
  • Куриерските услуги трябва да бъдат заплатени от клиента.
  • Документ за продажбата касов бон или разписка за пощенски паричен превод, издаден от куриерската фирма (замества касов бон).

Ако горепосочените условия са изпълнени, попълнете стандартния формуляр за връщане на стока ТУК.

ПРЕДИ ДА НИ ВЪРНЕТЕ СТОКАТА ИЛИ ДА ПОЖЕЛАЙТЕ НЕЙНАТА ЗАМЯНА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ЗА ДА УТОЧНИМ ПОДРОБНОСТИТЕ.

Ако условията са изпълнени парите ще бъдат възтановени в най-кратък срок.